วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

**หาข้อสอบแบบสรุป**สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:topsheet1[[LOAD]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2560
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
6.นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ก. 30 วัน                                                                                   ค. 15  วัน
ข. 45 วัน                                                                                   ง. 60  วัน
ตอบ   ค. 15  วัน
มาตรา ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามมาตรา ๕ หรือได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แล้วแต่กรณี

7.ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว
ก. 60 วัน                                                                                   ค. 90  วัน
ข. 30 วัน                                                                                   ง. 45  วัน
ตอบ   ข. 30  วัน   
       
8.ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ที่ดินประเภทใดที่ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก.  ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
ข.ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้
ค.ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ง.ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตอบ   ก. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
มาตรา ๗ ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจำนวนของไม้ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม้ที่การทำไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในรายงานดังกล่าวให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

9.ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีสิ่งใดเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
ก.สัญลักษณ์                                                                 ค. เครื่องหมาย
ข. ตรา                                                                                 ง. ชื่อ
ตอบ   ข. ตรา
มาตรา ๙ ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีตราเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และจะนำตราออกใช้ได้เมื่อได้นำขึ้นทะเบียนแล้ว

10.ตราที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตีตอก หรือประทับที่ไม้ซึ่งผู้ทำสวนป่าจะตัดหรือโค่นต้องเป็นตราที่มีการรับรองจากใคร
ก. อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. รัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. นายทะเบียน
ตอบ  ง. นายทะเบียน

                            ****************//////////////////*************


**รีวิวจริงความสำเร็จของลูกค้า**

**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช** 
(ติดต่อคุณนุชจรี)
TEL:090-813-4236
IDLine:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com

ข้อสอบมี 3 แบบ 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 ) 
3.ชุดติว หนังสือ+vcd (5-6 หัวข้อ) 1,500  บาท (ส่งฟรี ems )

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ 
ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง

**ติดตามตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ***
http://www.sbddtestthai.com/category/86/


#กลุ่มงานบริการ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
#กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างสำรวจ
 นายช่างศิลป์ 
 ช่างไม้ 
#กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นักวิชาการป่าไม้ 
นิติกร 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นักวิชาการเผยแพร่ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
 นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 วิศวกรโยธา
 สัตวแพทย์ 

[[E-book]]#ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:topsheet1


[[LOAD]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2560
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ

6.นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ก. 30 วัน                                                                                   ค. 15  วัน
ข. 45 วัน                                                                                   ง. 60  วัน
ตอบ   ค. 15  วัน
มาตรา ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามมาตรา ๕ หรือได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แล้วแต่กรณี

7.ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว
ก. 60 วัน                                                                                   ค. 90  วัน
ข. 30 วัน                                                                                   ง. 45  วัน
ตอบ   ข. 30  วัน   
       
8.ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ที่ดินประเภทใดที่ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก.  ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
ข.ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้
ค.ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ง.ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตอบ   ก. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
มาตรา ๗ ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจำนวนของไม้ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม้ที่การทำไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในรายงานดังกล่าวให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

9.ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีสิ่งใดเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
ก.สัญลักษณ์                                                                 ค. เครื่องหมาย
ข. ตรา                                                                                 ง. ชื่อ
ตอบ   ข. ตรา
มาตรา ๙ ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีตราเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และจะนำตราออกใช้ได้เมื่อได้นำขึ้นทะเบียนแล้ว

10.ตราที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตีตอก หรือประทับที่ไม้ซึ่งผู้ทำสวนป่าจะตัดหรือโค่นต้องเป็นตราที่มีการรับรองจากใคร
ก. อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. รัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. นายทะเบียน
ตอบ  ง. นายทะเบียน

**รีวิวจริงความสำเร็จของลูกค้า**

**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช** 
(ติดต่อคุณนุชจรี)
TEL:090-813-4236
IDLine:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com

ข้อสอบมี 3 แบบ 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 ) 
3.ชุดติว หนังสือ+vcd (5-6 หัวข้อ) 1,500  บาท (ส่งฟรี ems )

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ 
ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง

**ติดตามตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ***
http://www.sbddtestthai.com/category/86/


#กลุ่มงานบริการ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
#กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างสำรวจ
 นายช่างศิลป์ 
 ช่างไม้ 
#กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นักวิชาการป่าไม้ 
นิติกร 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นักวิชาการเผยแพร่ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
 นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 วิศวกรโยธา
 สัตวแพทย์ 

"เพจติวสอบ"จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:topsheet1


[[LOAD]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2560
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
1.พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันใด
ก.๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕                                                 ค. ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
ข.๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕                                                 ง. ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
ตอบ    ก. ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕

2.พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มีกี่มาตรา
ก.30 มาตรา                                                                             ค. 25  มาตรา
ข.28 มาตรา                                                                             ง. 34  มาตรา
ตอบ   ข. 28  มาตรา

3.ข้อใดคือความหมายของ “ต้นไม้” ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
ก. ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้
ข. ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้
ค. ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
“ต้นไม้” หมายความว่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และหมายความรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย

4.ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นที่ดินประเภทใด
ก. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ข. ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ค. ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไว้แล้ว
(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
(๕) ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.ผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทำสวนป่าเพื่อกาค้า ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อใคร
ก. อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. นายทะเบียน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. รัฐมนตรี
ตอบ   ค. นายทะเบียน
มาตรา ๕ ผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๔ ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทำสวนป่าเพื่อกาค้า ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และเมื่อได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นคำขออาจดำเนินการไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖

                            ****************//////////////////*************


**รีวิวจริงความสำเร็จของลูกค้า**

**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช** 
(ติดต่อคุณนุชจรี)
TEL:090-813-4236
IDLine:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com

ข้อสอบมี 3 แบบ 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 ) 
3.ชุดติว หนังสือ+vcd (5-6 หัวข้อ) 1,500  บาท (ส่งฟรี ems )

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ 
ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง

**ติดตามตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ***
http://www.sbddtestthai.com/category/86/


#กลุ่มงานบริการ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
#กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างสำรวจ
 นายช่างศิลป์ 
 ช่างไม้ 
#กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นักวิชาการป่าไม้ 
นิติกร 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นักวิชาการเผยแพร่ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
 นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 วิศวกรโยธา
 สัตวแพทย์ 

#หนังสือสอบราชการยอดนิยม#สอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:topsheet1[[LOAD]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2560
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
1.พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันใด
ก.๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕                                                 ค. ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
ข.๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕                                                 ง. ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
ตอบ    ก. ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕

2.พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มีกี่มาตรา
ก.30 มาตรา                                                                             ค. 25  มาตรา
ข.28 มาตรา                                                                             ง. 34  มาตรา
ตอบ   ข. 28  มาตรา

3.ข้อใดคือความหมายของ “ต้นไม้” ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
ก. ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้
ข. ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้
ค. ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
“ต้นไม้” หมายความว่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และหมายความรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย

4.ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นที่ดินประเภทใด
ก. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ข. ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ค. ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไว้แล้ว
(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
(๕) ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.ผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทำสวนป่าเพื่อกาค้า ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อใคร
ก. อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. นายทะเบียน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. รัฐมนตรี
ตอบ   ค. นายทะเบียน
มาตรา ๕ ผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๔ ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทำสวนป่าเพื่อกาค้า ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และเมื่อได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นคำขออาจดำเนินการไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖

                            ****************//////////////////*************


**รีวิวจริงความสำเร็จของลูกค้า**

**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช** 
(ติดต่อคุณนุชจรี)
TEL:090-813-4236
IDLine:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com

ข้อสอบมี 3 แบบ 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 ) 
3.ชุดติว หนังสือ+vcd (5-6 หัวข้อ) 1,500  บาท (ส่งฟรี ems )

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ 
ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง

**ติดตามตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ***
http://www.sbddtestthai.com/category/86/


#กลุ่มงานบริการ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
#กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 นายช่างเทคนิค
 นายช่างสำรวจ
 นายช่างศิลป์ 
 ช่างไม้ 
#กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นักวิชาการป่าไม้ 
นิติกร 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นักวิชาการเผยแพร่ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
 นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 วิศวกรโยธา
 สัตวแพทย์